Realizacje

Zaprojektowanie, dostawa oraz zabudowa w systemie *pod klucz* napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej 400 kV w Płocku, łączącej Elektrownię ze stacją elektroenergetyczną PSE 400/110 kV Płock.

Inwestor PKN ORLEN S.A. w Płocku realizuje budowę Elektrowni Gazowo-Parowej. Energia elektryczna z pierwszego bloku zostanie wprowadzona do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock w Kruszczewie. W tym celu zaplanowano budowę elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 400 kV od Stacji Elektroenergetycznej 400 kV przy Elektrowni Gazowo-Parowej własności PKN ORLEN SA do stacji 400/110 kV Płock w Kruszczewie własności PSE SA.

Kontrakt na realizację budowy tej linii w wyniku przetargu otrzymał ELBUD Katowice Sp. z o. o. Umowa została zawarta 04.05.2016 roku.

Zakres prac obejmował:

 1. Budowę jednotorowej blokowej napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV z traktem światłowodowym:
  • wykonanie projektów wykonawczych,
  • budowę linii napowietrznej 400 kV wraz z traktem światłowodowym,
  • budowę dwóch odcinków linii kablowej 400kV,
  • budowę kablowego połączenia telekomunikacyjnego na terenie Stacji 400/110 kV Płock i terenie PKN Orlen,
  • dostawę i montaż przełącznic i szaf dla połączeń teletechnicznych oraz wprowadzenie traktów światłowodowych do stacji i przełącznic.
 2. Budowę redundantnego połączenia telekomunikacyjnego w postaci kanalizacji kablowej ułożonej wzdłuż linii 400 kV:
  • wykonanie projektu wykonawczego dla budowy kanalizacji kablowej ułożonej wzdłuż trasy linii 400 kV dla potrzeb połączenia teletechnicznego redundantnego oraz ułożenie kabla światłowodowego na odcinku od przełącznic znajdujących się na terenie Elektrowni do przełącznic znajdujących się w budynku technologicznym na stacji 400/110 kV Płock,
  • budowę kanalizacji kablowej metodą bezwykopową (przewiert sterowany) wzdłuż trasy linii 400 kV dla potrzeb połączenia teletechnicznego redundantnego złożonego z kanalizacji pierwotnej oraz kanalizacji wtórnej wraz z wykonaniem studni teletechnicznych przy każdym stanowiska słupa linii 400 kV,
  • wciągnięcie do kanalizacji wtórnej kabla światłowodowego,
  • ułożenie kabla teletechnicznego w istniejących kanalizacjach kablowych znajdujących się zarówno na terenie PKN ORLEN SA i stacji 400/110 kV Płock
  • dostawę i montaż przełącznic i szaf dla połączeń teletechnicznych oraz wprowadzenie traktów światłowodowych do przełącznic dla wymienionych w niniejszym punkcie połączeń kablowych na stacjach.
 3. Przebudowę obiektów kolidujących z projektowaną linią:
  • przebudowę kolidujących z fundamentami oraz odcinkami kablowymi linii blokowej 400 kV ciągów melioracyjnych,
  • doprowadzenie do pozytywnych odbiorów końcowych przebudowywanych obiektów.
 4. Wykonanie prób technicznych, sprawdzeń pomontażowych, pomiarów, badań i testów obiektów objętych przedmiotem zamówienia.
 5. Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
 6. Uruchomienie linii.
 7. Zgłoszenie zakończenia prac i uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji umożliwiających rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji obiektów objętych przedmiotem zamówienia. Przekazanie całości wdrożonego przedmiotu zamówienia do eksploatacji.