Przetwarzanie danych osobowych

 

 

 

 

 1. Postanowienia ogólne.
  • Niniejszy Regulamin służy poinformowaniu kontrahentów, współpracowników i inne zainteresowane strony ELBUD Katowice Spółka z o.o.:
   • o celu, zakresie i kategoriach przetwarzania danych osobowych,
   • o czasie przetwarzania danych,
   • o przysługujących im prawach,
   zgodnie z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany RODO/GDPR).
  • Administratorem Danych Osobowych jest ELBUD Katowice Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (kod pocztowy 40-384) przy ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19 (www.elbud.katowice.pl).
  • Wszelkie dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych udzielane są na podstawie zapytania wysłanego na adres e-mail: dane.osobowe@elbud.katowice.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres siedziby firmy.
 2. Bezpieczeństwo Danych.
  • Zapewniamy, że zastosowane przez nas rozwiązania organizacyjne i techniczne stanowią odpowiednie zabezpieczenie przetwarzania, przepływu oraz dostępu do posiadanych informacji.
  • Zapewniamy, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Dane, pozostające w naszych zasobach, nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE).
  • Kategorie zbieranych danych osobowych.
   W związku z prowadzoną przez ELBUD Katowice działalnością gospodarczą w Spółce są przetwarzane lub mogą być przetwarzane w przyszłości dane osobowe:
  • Dane osób zainteresowanych współpracą z ELBUD Katowice.
   Dane te przetwarzamy w celu nawiązywania współpracy z nowymi kontrahentami, na wniosek osób zainteresowanych naszą ofertą, wyłącznie przez okres trwania negocjacji i rozmów handlowych.
   Wszelkie dane w tym zakresie przetwarzane są za zgodą i w zakresie podanym przez zainteresowanego.Informacje o kontrahentach.
   Dane te przetwarzamy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak np. ustawa o rachunkowości, gdzie przepisy prawne stanowią podstawę  do przetwarzania przez nas danych.Informacje o pracownikach ELBUD Katowice oraz kandydatach do pracy.
   Dane pracowników przetwarzane są w celu wywiązania się przez Spółkę, jako pracodawcę, z obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
   Dane osób współpracujący przetwarzane są przez Spółkę w celu wywiązania się Spółki z obowiązków wynikających z umów cywilnoprawnych.
   Dane osobowe kandydatów do pracy zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane są przez czas prowadzenia rekrutacji. W przypadku kiedy w dokumentach aplikacyjnych wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dokumenty aplikacyjne i dane są przetwarzane w Spółce przez okres jednego roku.

    

   Monitoring
   Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego są przetwarzane w celu ochrony osób i mienia.
   Wszystkie zbierane w ten sposób dane przechowywane są przez okres jednego miesiąca. Zapewniamy, że nagrania te nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom oraz nie są dostępne dla pracowników.

   Inne dane powierzone w celu realizacji kontraktów budowlano montażowych.
   W zasobach ELBUD Katowice znajdują się również inne dane osobowe, w stosunku do których Spółka nie jest Administratorem Danych, a na których realizowane są zadania związane z wykonaniem ciążących na nas obowiązków i umów.

  • Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w drodze realizacji takich umów wykonywane jest wyłącznie przez czas obowiązywania umów oraz ściśle na zasadach w nich opisanych.
  • Dane osobowe mogą być przekazywane do dalszego przetwarzania na podstawie wymaganych umów z podmiotami świadczącymi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tym z podmiotami realizującymi wsparcie techniczne lub organizacyjne oraz podmiotami uprawionymi na podstawie przepisów prawa.
  • W każdym z wymienionych przypadków Spółka podejmuje starania, aby dane podlegające przetwarzaniu były aktualne i zminimalizowane w swoim zakresie tak aby umożliwiały przetwarzanie zgodnie z celem ich gromadzenia.
 3. Prawa osób w zakresie przetwarzania danych osobowych.
   • Na każdym etapie przetwarzania przez ELBUD Katowice danych, osoba której dane te dotyczą ma prawo do:
    • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez Spółkę danych oraz uzyskania kopii tych danych,
    • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;
    • całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne,
    • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
    • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody);
    • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową.
   • W celu zapewnienia prawidłowej obsługi zapytań kierowanych do Spółki oraz zachowania należytej staranności podczas ich obsługi pisemne wnioski o realizację praw osoba zainteresowana winna kierować na adres Spółki, Administratora Danych Osobowych.
   • Każdy złożony wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa. Możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może być uzależniona od podstawy prawnej lub umownej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania danych.
   • Wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będzie możliwe dotrzymanie tego terminu, w takiej sytuacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach.
   • Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności, Wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

  W celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji w sytuacji, kiedy nie będzie możliwości prawidłowego zidentyfikowania Wnioskodawcy jako osoby upoważnionej do odbioru danych, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany.

 4. W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.
 5. Informacje dodatkowe.
  • Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO.
  • Kierując się doskonaleniem jakości działania oraz w poszanowaniu prawa Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian i uzupełnień w niniejszym Regulaminie.