Ogólne warunki zakupów
i dostaw

 

1. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Zakupów i Dostaw (dalej „OWZ”) Przedsiębiorstwa Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud w Katowicach sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej „Elbud Katowice”) mają zastosowanie do wszystkich zamówień, których przedmiotem jest nabycie przez Elbud Katowice towarów oraz usług od osób trzecich (dalej łącznie „Dostawcy”).

2. OWZ dostępne są na stronie internetowej Elbud Katowice, mogą być też załączane do składanych przez Elbud Katowice zamówień.

3. OWZ stanowią integralną część zamówień, w oparciu o które Elbud Katowice kupuje usługi bądź zamawia dostawy („Zamówienia”).

4. Inwestor, na rzecz którego Elbud Katowice realizuje określone zadanie inwestycyjne, z którym Zamówienie powiązane jest celowo tj. jest realizowane w związku z koniecznością należytego wykonania przez Elbud Katowice powierzonego zadania zwany jest dalej „Inwestorem”.

5. Jeżeli postanowienia OWZ są sprzeczne z postanowieniami Zamówienia, to moc nadrzędną ma Zamówienie.

6. Zamówienie wraz z OWZ oraz innymi dokumentami załączonymi przez Elbud Katowice do Zamówienia stanowią całość umowy pomiędzy Elbud Katowice i Dostawcą oraz są nadrzędne w stosunku do oferty Dostawcy, jak też wszelkich ewentualnych uzgodnień negocjacyjnych, przedłożonych przez kontrahenta ogólnych warunków, stanowisk lub uzgodnień wyrażonych zarówno na piśmie, jak i ustnie, z wyłączeniem zakresu bezpośrednio włączonego za zgodą Elbud Katowice do treści Zamówienia.

  2. Zamówienia

  1.Przedmiotem Zamówienia jest dostawa towaru i/lub świadczenie usług na rzecz Elbud Katowice wskazanych w złożonym przez Elbud Katowice Zamówieniu.

  2. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami określonymi w jego treści (w szczególności ilość towaru lub rodzaj i sposób wykonania usługi, gatunek towaru, termin dostawy, norma, cena, atest) przez Elbud Katowice oraz z OWZ.

  3. Wszelkie zmiany specyfikacji Zamówienia mogą zostać wprowadzone po uprzedniej zgodzie Elbud Katowice wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  4. Elbud Katowice zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia towaru lub usługi niezgodnych z Zamówieniem lub OWZ. Dostawcy nie przysługuje w takim przypadku wynagrodzenie ani odszkodowanie.

  5. Dostawca zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (również przy pomocy poczty elektronicznej) w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania Zamówienia. Przyjęcie Zamówienia skutkuje zawarciem umowy, z zastrzeżeniem ust. 7. Wykonanie Zamówienia może nastąpić wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w Zamówieniu i OWZ. W przypadku zmiany przez Dostawcę jakiegokolwiek warunku otrzymanego Zamówienia umowę uważa się za niezawartą, chyba że Elbud Katowice wyrazi zgodę na zmianę treści Zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

  6. Przystąpienie przez Dostawcę do wykonania umowy, bez potwierdzenia Zamówienia, jest równoznaczne z zawarciem umowy na warunkach określonych w danym Zamówieniu i OWZ.

  7. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty doręczenia Dostawcy Zamówienia, Zamówienie uznaje się za przyjęte do wykonania na warunkach określonych w Zamówieniu i OWZ, przy czym Elbud Katowice w takim przypadku ma prawo do odstąpienia od tak zawartej umowy z Dostawcą w terminie 60 dni od dnia przesłania Zamówienia do Dostawcy.

  8. Przedmiot dostawy pozostaje własnością Dostawcy do momentu jego doręczenia i odbioru przez Elbud Katowice zgodnie z warunkami dostawy.

  9. Wszystkie rysunki i dokumenty techniczne pochodzące od Dostawcy a odnoszące się do Zamówienia otrzymane przez Elbud Katowice mogą być przedłożone przez Elbud Katowice Inwestorowi oraz włączane do dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

  10. Elbud Katowice jest uprawniony do rezygnacji z całości lub części Zamówienia. Rezygnacja, o której mowa powyżej będzie połączona z odpowiednim obniżeniem wynagrodzenia należnego Dostawcy o wartość dostaw i/lub usług, których Dostawca nie będzie zobowiązany dostarczyć.

  3. Warunki płatności

  1. Cenę oraz warunki płatności określa każdorazowo Zamówienie z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

  2. Termin płatności liczony będzie od dnia otrzymania przez Elbud Katowice prawidłowo wystawionej faktury wraz z załącznikami i wynosi 30 dni, chyba że dłuższy termin wynika z Zamówienia lub umowy.

  3. Dostawca zobowiązany jest do umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze (oraz w specyfikacjach wysyłkowych i dokumentach WZ). Dostawca akceptuje, że brak umieszczenia numeru Zamówienia na fakturze skutkuje brakiem możliwości jej przetworzenia w systemie Elbud Katowice i za doręczoną uznana będzie dopiero faktura zawierająca właściwy numer. Do faktury musi być załączona podpisana przez Elbud Katowice kopia właściwego dokumentu potwierdzającego odbiór przez Elbud Katowice należycie wykonanego przedmiotu Zamówienia bez zastrzeżeń.

  4. Do faktury muszą być załączone wymagane dokumenty takie jak: atesty, protokoły badań, gwarancje, deklaracje własności użytkowych, certyfikaty jakości oraz inne wskazane w Zamówieniu. Elbud Katowice może wstrzymać zapłatę ceny do czasu uzupełnienia dokumentacji.

  5. Elbud Katowice upoważnia Dostawcę do wystawienia faktury (zgodnej ze złożonym Zamówieniem) bez podpisu Elbud Katowice. Powyższe nie stanowi i nie może być interpretowane jako uznanie długu, ani w całości, ani w części. Jeżeli Elbud Katowice wyraził zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną za datę doręczenia faktury należy uznawać dzień wpływu faktury na serwer poczty przychodzącej Elbud Katowice do godziny 15.00 danego dnia.

  4. Prawa autorskie

  1. Jeżeli w związku z realizacją Zamówienia Dostawca dostarczy utwór w rozumieniu przepisów o prawach autorskich (dalej „Utwór”), wówczas Dostawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Zamówieniu, z chwilą dostarczenia Utworu bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń w ww. kwestii, przenosi na Elbud Katowice całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszelkich Utworów dostarczonych w ramach danego Zamówienia wraz z wyłącznym prawem wykonywania i zezwalania na wykonanie zależnego prawa autorskiego.

  2. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej następuje na wszystkich znanych w dniu zawarcia Zamówienia polach eksploatacji. Przeniesienie praw nie jest ograniczone terytorialnie. Dostawca daje Elbud Katowice prawo do korzystania z Utworu w całości jak również w postaci dowolnych fragmentów w celu promocji lub reklamy w formie plakatów, fotografii, reklam radiowych lub telewizyjnych oraz internetowych.

  3. Dostawca przenosi na Elbud Katowice w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w Zamówieniu, własność egzemplarzy (nośników materialnych), na których utrwalono Utwór. Elbud Katowice ma prawo rozpowszechniać i publikować materiały lub wydawać oświadczenia związane z Utworem bez wskazywania w tych materiałach i oświadczeniach autorów Utworu. Dostawca przenosi także na Elbud Katowice prawa zależne do utworów na dokonywanie wszelkich zmian, przeróbek lub adaptacji, z prawem do dalszego obrotu utworami powstałymi wskutek zmian, przeróbek lub adaptacji.

  4. Pola eksploatacji obejmują w szczególności, choć niewyłącznie, prawo do: a. zwielokrotniania; b. utrwalania dowolną techniką; c. wprowadzania do pamięci komputera; d. rozporządzania w całości lub części pod tytułem odpłatnym lub darmym na rzecz osób trzecich; e. rozpowszechniania lub publicznego prezentowania. f. użycia do montażu.

  5. Warunki i termin dostawy

  1. Terminy wykonania umowy są określone w Zamówieniu lub odrębnie uzgodnione przez strony w drodze wzajemnego porozumienia zawartego w formie pisemnej lub w formie e-mail pod rygorem nieważności. Dostawca zobowiązuje się zrealizować Zamówienie w terminie.

  2. Dostawca zobowiązuje się wykonać dostawę zgodnie z warunkami dostawy Incoterms 2020, chyba że w Zamówieniu lub umowie wskazano inne warunki dostawy.

  3. Elbud Katowice przysługuje prawo odstąpienia od Zamówienia w całości lub w części bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu jeszcze przed upływem terminu ustalonego do jej wykonania. Powyższe prawo można zrealizować w sytuacjach, gdy Dostawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym. Prawo odstąpienia może zostać wykonane przez Elbud Katowice w terminie do 90 dni od upływu terminu wykonania umowy. W takim przypadku Elbud Katowice nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Dostawcy, z zachowaniem praw do kar umownych i/lub naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

  4. Dostawca powiadomi Elbud Katowice o terminie dostawy przedmiotu właściwego Zamówienia z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. Wraz z dostawą Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia uzgodnionych dokumentów, włącznie ze sprawozdaniami z testowania, instrukcjami użytkowania, instrukcjami bezpieczeństwa, listem przewozowym, instrukcjami, atestami, deklaracjami własności użytkowych, certyfikatami jakości i podręcznikami, oraz specyfikacją poszczególnych elementów lub innymi dokumentami, o ile są one niezbędne do należytego zrealizowania danego Zamówienia.

  5. W każdym czasie przed dostawą Elbud Katowice ma prawo skontrolować przedmiot dostawy lub realizacji usługi oraz warunki jego produkcji/realizacji w wybranym miejscu i czasie oraz zażądać próbek przedmiotu dostawy. W wypadku, jeśli zdaniem Elbud Katowice przedmiot dostawy lub sama jej realizacja nie spełnia ustalonych w Zamówieniu warunków i może narazić Elbud Katowice na szkodę, Elbud Katowice poinformuje o tym Dostawcę i wyznaczy mu odpowiedni termin na dokonania działań naprawczych w celu prawidłowego wykonania umowy. Sposób realizacji działań naprawczych sformułowany przez Elbud Katowice jest wiążący dla Dostawcy i odbywa się na jego koszt i ryzyko.

  6. Niezależnie od jakichkolwiek inspekcji lub kontroli przeprowadzanych przez Elbud Katowice, Dostawca pozostaje w pełni odpowiedzialny za zgodność Zamówienia z jego warunkami.

  6. Odpowiedzialność

  1. W przypadku nieterminowej (tj. bez względu na przyczynę i kwestię zawinienia Dostawcy) realizacji Zamówienia lub usuwania wad Elbud Katowice (także w okresie obowiązywania gwarancji), może żądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 0,5% ceny brutto określonej w Zamówieniu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 30 % tej ceny brutto. W przypadku rozwiązania (odstąpienia od) Zamówienia przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za którą ponosi odpowiedzialność Dostawca, Elbud Katowice może żądać od Dostawcy kary umownej w wysokości 20% ceny brutto określonej w Zamówieniu, co nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, w przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

  2. W przypadku nienależytego wykonywania Zamówienia lub opóźnienia w usuwaniu wad, Elbud Katowice uprawniony jest do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy, a Dostawca nie jest uprawniony do otrzymania jakiegokolwiek wynagrodzenia, za wyjątkiem wynagrodzenia za prawidłowo dostarczone towary lub usługi. Elbud Katowice ma prawo do skorzystania z wykonania zastępczego bez konieczności uzyskania upoważnienia przez sąd w trybie art. 480 k.c.

  3. Powyższe uprawnienia są niezależne od prawa odstąpienia, o którym mowa w pkt 5.3. powyżej.

  7. Gwarancja i rękojmia

  1. Dostawca udziela na przedmiot Zamówienia gwarancji oraz rękojmi na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy Elbud Katowice z Inwestorem, której realizacji służy przedmiot umowy z Dostawcą, chyba że inny okres gwarancji lub rękojmi zostanie wskazany w Zamówieniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być wykonywane przez Elbud Katowice niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi.

  2. Elbud Katowice przysługuje prawo do złożenia reklamacji, gdy przedmiot Dostawy nie spełnia warunków Zamówienia/umowy pod względem ilościowym i/lub jakościowym, a Dostawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi na reklamację w podanym terminie, Strony zgodnie uznają na mocy niniejszych postanowień reklamację za zasadną, a Elbud Katowice może skorzystać z uprawnień reklamacyjnych określonych w OWZ. Jeżeli konieczny jest transport rzeczy, odbywa się on na koszt i ryzyko Dostawcy.

  3. Jeżeli Dostawca nie przystąpi do usuwania wad, bądź nie usunie ich w terminie określonym w pkt 8.1. OWZ, bądź usunie je w sposób niewłaściwy, Elbud Katowice będzie miał prawo usunąć wady na koszt i ryzyko Dostawcy oraz żądać od kontrahenta zwrotu poniesionych kosztów, bez konieczności uzyskania upoważnienia sądowego z art. 480 k.c. W przypadku opisanym w niniejszym ustępie Elbud Katowice nie traci żadnych praw wynikających z gwarancji jakości i rękojmi.

  4. Roszczenia z tytułu gwarancji lub rękojmi mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wady powstały przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. 5. Przyjmuje się, że jeśli wada została wykryta w czasie trwania okresu odpowiedzialności za wady oraz zdaniem Elbud Katowice istnieją racjonalne przesłanki do powzięcia przekonania o możliwości pojawiania się podobnych wad także w innych elementach, Dostawca zobowiązuje się usunąć wadę we wszystkich dostarczonych towarach. Elbud Katowice ma prawo do przeniesienia wszelkich i którychkolwiek uprawnień z gwarancji lub rękojmi na Inwestora

  8. Reklamacja

  1. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu Dostawy z Zamówieniem, w tym w szczególności wystąpienia wady, Dostawca zobowiązany jest, według wyboru Elbud Katowice: a. w terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, dokonać naprawy przedmiotu Zamówienia na koszt własny (chyba, że Elbud Katowice wyznaczy inny termin właściwy w okolicznościach danego przypadku) lub b. w terminie, nie dłuższym niż 5 dni roboczych, wymienić przedmiot Zamówienia na wolny od wad, (chyba, że Elbud Katowice wyznaczy inny właściwy w okolicznościach danego przypadku).

  2. Niezależnie od powyższego Elbud Katowice może: a. obniżyć cenę proporcjonalnie do rozmiaru wady lub b. żądać od Dostawcy zwrotu zapłaconej ceny w całości. W takim przypadku Dostawca zobowiązany jest na własny koszt odebrać przedmiot Dostawy z miejsca wskazanego przez Elbud Katowice.

  3. Dostawca w każdym wypadku zobowiązany jest do podjęcia także takich czynności i w takich terminach, które są niezbędne dla wykonania przez Elbud Katowice jego obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi wobec Inwestora.

  9. Siła wyższa

  1. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie części Dostawy realizowanej przez Dostawcę jedynie w przypadku, gdy opóźnienie to zostało spowodowane przez siłę wyższą.

  2. Za zjawisko siły wyższej uważa się wszelkie nieprzewidziane okoliczności, które mogą zaistnieć podczas wykonywania Dostawy czy usługi niezależne od woli stron, którym strony nie mogą zapobiec i które nie pozwalają na należytą realizację Dostawy takie jak w szczególności: pożar, powódź, trzęsienie ziemi, strajki, mobilizacja, działania wojenne, atak terrorystyczny, krajowy stan pandemii, ogólny brak surowców, energii lub niedostępność środków transportu publicznego, embargo.

  3. Strona, która w związku z zaistnieniem zjawiska siły wyższej nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań, jest zobowiązana do zawiadomienia drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności siły wyższej. Jeśli czas trwania siły wyższej przekracza 1 miesiąc, każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia.

  10. Poufność

  1. Wszelkie informacje pozyskane przez Dostawcę w związku z wykonaniem Zamówienia, w tym w szczególności wszelkie informacje organizacyjne, handlowe i techniczne dotyczące Elbud Katowice i nie udostępniane publicznie, są Informacjami Poufnymi i jako takie nie mogą być ujawnione osobom trzecim. Zobowiązanie to jest nieograniczone w czasie ale nie dotyczy sytuacji, w których obowiązek udzielania informacji wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  2. W szczególności Informacjami Poufnymi są informacje dotyczące wielkości wymiany handlowej, stosowanych cen, specyfikacji towarów, danych technologicznych.

  3. Elbud Katowice może domagać się naprawienia szkody wyrządzonej ujawnieniem Informacji Poufnych.

  11. Rozstrzyganie sporów, cesja, podwykonawcy

  1. W sprawach powstałych na tle relacji kontraktowych stron mają zastosowanie odpowiednie przepisy materialnego prawa polskiego.

  2. Spory dotyczące wykonania umowy, których Strony nie rozstrzygną polubownie, poddane zostają rozstrzygnięciu Sądu właściwego dla siedziby Elbud Katowice w oparciu o przepisy polskiej procedury sądowej, o ile strony nie ustalą inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.

  3. Dostawca nie może scedować, podzlecać, przenosić praw z umowy lub obciążać jej, w całości lub w jakiejkolwiek części, bez uprzedniej pisemnej zgody Elbud Katowice udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Elbud Katowice może w każdym momencie cedować, przenosić, obciążyć, podzlecić lub zawierać porozumienia, w jakikolwiek sposób korzystając ze swoich praw lub zobowiązań wynikających z umowy, z każdym podmiotem należącym do Grupy Elbud Katowice.

  4. Dostawca jest zobowiązany do kontrolowania swoich podwykonawców i poddostawców i ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie czynności, niedotrzymania postanowień, zaniedbania lub zobowiązania wszystkich swoich podwykonawców, pełnomocników, usługodawców i pracowników, tak jak za własne czynności, niedotrzymania postanowień, zaniedbania lub zobowiązania.

  12. Ubezpieczenie

  1. Dostawca jest zobowiązany do utrzymywania w ważności oraz zapewniania na każde żądanie Elbud Katowice dowodów należytego ubezpieczenia od odpowiedzialności oraz ustawowego ubezpieczenia pracowników lub ubezpieczenia OC pracodawcy u renomowanych i wypłacalnych ubezpieczycieli.

  13. Postanowienia końcowe

  1. Elbud Katowice ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli umowa z Inwestorem zostanie rozwiązana lub którakolwiek ze stron takiej umowy od niej odstąpiła. W takim przypadku Dostawca może żądać jedynie zwrotu poniesionych i udokumentowanych kosztów do dnia odstąpienia od umowy, których Dostawca nie może uniknąć.

  2. Jeżeli przepisy prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym lub postanowienia umowy nie przewidują innego terminu na wykonanie prawa odstąpienia, oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 120 dni od daty wystąpienia przyczyny odstąpienia.

  3. Odpowiedzialność kontraktowa Elbud Katowice nie może przewyższyć wartości Zamówienia lub umowy z danym Dostawcą.

  4. Integralną część umowy pomiędzy Elbud Katowice i Dostawcą stanowi OWZ, który jest dostępny na stronie internetowej Elbud Katowice pod adresem: https://elbud.katowice.pl/.

  5. OWZ może być indywidualnie przedstawiany Dostawcom, jednak niezależnie od tego, dokument powyższy stanowi każdorazowo integralną część umów z Dostawcami niezależnie od formy nawiązania relacji kontraktowej z Elbud Katowice.

  6. Elbud Katowice oraz Dostawca zobowiązują się stosować najwyższe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rynkowe dobre praktyki (zakaz korupcji). Naruszenie powyższych zasad może stanowić podstawę do rozwiązania przez Elbud Katowice umowy z Dostawcą w każdym czasie.