Historia

 

2016

w wyniku postępowania przetargowego Spółka pozyskuje trzy kolejne znaczące zamówienia z PSE S.A. są to: modernizacja i przebudowa linii 220 kV Byczyna-Jamki i Byczyna-Koksochemia, budowa stacji 400/110 kV Baczyna, rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów. Trwają zawansowane prace przy rozbudowie stacji 440/220/110 kV Polkowice, stacji 400/110 kV Czarna oraz stacji 400/110 kV Dobrzeń. Rozpoczęte zostają również prace związane z budową dwutorowej linii 400 kV Czarna-Polkowice

2015

kończą się roboty montażowe i zostaje uruchomiona linia 400 kV Ełk-Łomża. W ekspresowo krótkim czasie zostaje usunięta rozległa awaria linii 400 kV Dobrzeń-Trębaczew, na której konieczne jest odbudowanie 12 słupów i ponad 7 km linii

2014

Rozpoczynają się roboty budowlano-montażowe przy budowie dwutorowej linii 400 kV Ełk-Łomża o długości ok. 86 km

2013

ukończono prace budowlano-montażowe i uruchomiono najnowocześniejszą w Europie stację 400/220/110 kV Ołtarzew

2011

zakończono budowę linii 400 kV i 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław na słupach rurowych

zakończono budowę linii 400 kV i 2 x 110 kV Pasikurowice – Wrocław na słupach rurowych

2010

rozpoczęto budowę stacji 400/220/110 kV Ołtarzew w technologii GISi wraz z wprowadzeniami liniowymi

2009

przekazano do eksploatacji linię 400 kV Ostrów – Rogowiec/Trębaczew o długości 106 km. Zastosowano na niej po raz pierwszy słupy nadleśne wymagające wycinki leśnej tylko na stanowisko słupa. Powstała konieczność opracowania i wdrożenia technologii rozwijania przewodów roboczych i odgromowych z zastosowaniem śmigłowca

2009

wśród obiektów przekazanych do eksploatacji największym i najważniejszym była stacja 400/220/110 kV Plewiska

2004

rozpoczęto realizację zadania: budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrów – Rogowiec/Trębaczew

2001

w marcu Spółka uzyskuje bardzo cenne świadectwo rekomendacyjne Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA

1999

wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy PN EN ISO 14001:1998. Spółka jest jedynym przedsiębiorstwem budownictwa elektroenergetycznego, które posiada certyfikowany, Zintegrowany System Zapewnienia Jakości i Zarządzania Środowiskowego

1997

50 lat firmy. Spółka otrzymuje certyfikat przyznany przez RW TUV potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych określonych międzynarodową normą PN EN ISO 9001:1994

1995

zainstalowano pierwsze rozdzielnie średniego i wysokiego napięcia w technologii GIS – stację 110/20/6 kV Guido w Zabrzu oraz rozdzielnię 110 kV Portowa w Gliwicach

1992

1 kwietnia utworzona została spółka prawa handlowego i rozpoczęła samodzielną działalność jako spółka pracownicza

1990

od 17 lipca Sąd Wojewódzki w Katowicach wpisuje do rejestru sądowego Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach. Po 31 latach znowu jako samodzielne przedsiębiorstwo

1986

w drugim półroczu przekazano do eksploatacji tzw. Szynę Południową to jest dwutorową linię 400 kV od Tucznawy przez Byczynę do Skawiny

1984

oddano do eksploatacji układ przesyłowy na napięcie 750 KV

1983

w tym roku ELBUD Katowice staje się najliczniejszym zakładem w przedsiębiorstwie ELBUD osiągając stan zatrudnienia 1043 pracowników

1980

po raz pierwszy realizowana jest budowa linii kablowej o napięciu 110 kV

1979

firmie powierzono budowę systemu przesyłowego na najwyższe stosowane napięcie 750 kV. Składa się nań stacja 750/400/110 kV w Widełce koło Rzeszowa i linia 750 KV Widełka – Granica Państwa

1977

w pierwszym półroczu przekazano do eksploatacji stacje elektroenergetyczne z rekordową mocą zainstalowaną 573 MVA, w tym jedną z nich – prototypową stację 400/110 kV Pasikurowice. Niezwykłym wyczynem była odbudowa stacji 110/20/6 kV Legnica Północ po zniszczeniach spowodowanych powodzią. Prace ukończono po 6 tygodniach

1975

Elbud Katowicki dobrze wywiązał się z funkcji Generalnego Wykonawcy obiektów elektroenergetycznych Huty Katowice

1974

do eksploatacji zostaje oddany I etap stacji 400/110 kV Pasikurowice

1971

firma wprowadza się do nowego ośmiokondygnacyjnego biurowca, w którym ma siedzibę do dzisiaj

1964

olbrzymi wysiłek organizacyjny, niezwykłe poświecenie monterów, techników i inżynierów pozwoliły odnieść wielki sukces. W terminie zostają przekazane do eksploatacji pola 400 kV w stacjach Mikułowa i Joachimów

1963

w wyniku reorganizacji strukturalnej budownictwo elektroenergetyczne w Polsce realizujące powstawanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) siłami Zakładów Budowy Sieci Elektrycznych w Katowicach, w Krakowie, w Warszawie i w Gdańsku przyjmuje nazwę Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Krakowie. Dotychczasowe cztery zakłady pozostają w strukturze powołanego przedsiębiorstwa

1960

do eksploatacji zostają przekazane, wybudowana druga międzynarodowa linia 220 kV Mikułowa – Berzdorf, oraz pierwszy etap stacji 400/220 kV Mikułowa

1956

powstaje pierwszy zespół do prac kontrolno – pomiarowych na budowach stacyjnych

1953

zmiana nazwy na Przedsiębiorstwo Budowy Sieci Elektrycznych i uzyskanie osobowości prawnej. Przekazujemy do eksploatacji 15 obiektów wśród nich 6 linii 110 kV

1947

Powstanie pierwszego samodzielnego oddziału PBE w Katowicach

1946

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Państwowe Budownictwo Elektryczne” z siedzibą w Krakowie zwanego w skrócie PBE, z prawem tworzenia oddziałów