Realizacje

Modernizacja linii 400 kV Tucznawa-Rogowiec, Joachimów-Rogowiec 3

Trasa linii przebiega przez teren województwa śląskiego i łódzkiego.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie prac modernizacyjnych na dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Tucznawa–Rogowiec, Joachimów–Rogowiec 3 o długości 78 km, na odcinku:

 1. dla toru 400 kV Joachimów–Rogowiec 3 od SE Joachimów do SE Rogowiec,
 2. dla toru 400 kV Tucznawa–Rogowiec od słupa nr 362 do SE Rogowiec.

Modernizacja miała zapewnić stabilność dostaw energii w bardzo ważnym elemencie rozwoju sieci przesyłowej w części południowej kraju. Odcinek ten łączy ze sobą obszary przemysłowe Górnego Śląska oraz aglomeracji Częstochowy z elektrownią Bełchatów.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował:

ETAP I: Prace przygotowawcze – sprawy formalnoprawne i organizacja prac

ETAP II: Prace budowlano-montażowe – prace rzeczowe

ETAP III: Prace końcowe – pomiary i dokumentacja powykonawcza

W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace:

 • naprawa i konserwacja fundamentów,

 • podwyższenie wysokości niektórych słupów,

 • pomiary i poprawa skuteczności ochrony przeciwporażeniowej na wybranych stanowiskach,

 • wymiana uszkodzonej izolacji kołpakowej szklanej,

 • uzupełnienie lub wymiana uszkodzonych elementów słupów,

 • regulacja odległości przewodów fazowych i odgromowych,

 • oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wsporczych,

 • zamiana przestarzałego przewodu odgromowego na nowy skojarzony z włóknami światłowodowymi,

 • montaż ochrony przeciwdrganiowej na przewodach odgromowych,

 • kontrola i wykonanie ewentualnej naprawy lub rozbudowy uziemień słupów,

 • odnowienie oznakowania linii.

Korzyści wynikające z modernizacji to:

 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu częstochowskiego i górnośląskiego,

 • poprawa warunków środowiskowych i jakości przesyłanej energii elektrycznej,

 • stworzenie korzystnych warunków do zapewnienia nowych podłączeń, a jednocześnie wzrost atrakcyjności gmin dla nowych inwestycji,

 • zwiększenie niezawodności systemu przesyłowego.

Umowa na realizację tej inwestycji zawarta została w październiku 2013 roku, a prace budowlane zakończono w czerwcu 2014 roku.