Realizacje

Budowa SE 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Baczyna zlokalizowana będzie w województwie lubuskim, powiecie gorzowskim. Teren stacji będzie obejmować ok. 10 ha.

Lokalizacja planowanych rozdzielni 400 kV i 110 kV SE Baczyna nie koliduje z terenami obszarów chronionych w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

 

Cele tej inwestycji to:

 • rozbudowa sieci przesyłowej w północno – zachodniej części kraju,
 • zwiększenie możliwości przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym,
 • poprawa jakości przesyłu energii elektrycznej oraz niezawodności zasilania.

 

Inwestycja obejmuje budowę nowej stacji 400/110 kV SE Baczyna w następującym zakresie:

 1. Budowa nowej rozdzielni 400 kV:

 • montaż konstrukcji oraz wyposażenie pól rozdzielni 400kV (zgodnie wymaganiami Inwestora),

 • wprowadzenie istniejącej linii 400 kV Krajnik-Plewiska,

 • wprowadzenie planowanej nowej linii 400 kV Krajnik-Baczyna,

 • instalacja ATR 400/110 kV,

 • instalacja pól pomiaru napięcia.

 

 1. Budowa nowej rozdzielni 110 kV:

 • montaż konstrukcji oraz wyposażenie pól rozdzielni 110kV (zgodnie wymaganiami Inwestora),

 • wprowadzenie 6 linii 110kV: Kostrzyń, Międzyrzec II, Sulęcin, Baczyna, Witnica, Gorzów,

 • instalacja pól pomiaru napięcia.

 

 1. Rozbudowa systemów i urządzeń telekomunikacyjnych,

 2. Budowa budynku technologicznego, kontenera agregatu prądotwórczego, budynku potrzeb własnych, budynku i zbiornika ppoż.

 3. Budowa niezbędnej infrastruktury technicznej stacji (odwodnienia, drogi, wodno- kan. itp.).

 4. Wprowadzenie linii 400 kV Krajnik 1, Plewiska na stację.

 

Stacja składać się będzie z:

 • napowietrznej rozdzielni 400 kV budowanej w obmiarze docelowym tj. w układzie półtora wyłącznikowym (3/2W), w pełnym zakresie konstrukcji wysokich i szyn zbiorczych dla 8 gałęzi (22 pola, w tym 4 pola pomiaru napięcia, 2 pola łącznika szyn, 16 pól odpływowych).
 • napowietrznej rozdzielni 110 kVw układzie trójsystemowym (3S), w pełnym zakresie konstrukcji wysokich i szyn zbiorczych – 17 pól, przy czym 12 pól wyposażone będzie w aparaturę pierwotną.
 • budynków nastawni, potrzeb własnych sprężarkowni rozdzielni 220 kV i 110 kV.

 

W przyszłości stacja zostanie rozbudowana, w celu umożliwienia wprowadzenia linii 220 kV (fragment linii Krajnik – Gorzów od stacji Baczyna do stacji Gorzów), a stacja docelowo będzie nazywać się SE 400/220/110 kV BACZYNA.

Umowę na realizację tej inwestycji zawarto w lutym 2016 roku. Obecnie trwają sprawy formalnoprawne.