Realizacje

Zaprojektowanie, pozyskanie dokumentacji formalnoprawnej ( w tym pozwolenie na budowę) i zrealizowanie dwutorowej linii napowietrznej 400 kV od stacji Ostrów do linii 400 kV Rogowiec-Trębaczew

Linia została wybudowana na obszarze 11 gmin, 5 powiatów i 2 województw. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki współpracy z gospodarzami tych terenów.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrów – Rogowiec/Trębaczew stanowi połączenie stacji 400/110 kV Ostrów ze stacją 400/220 kV Trębaczew. Inwestycja ta jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w polskiej energetyce ostatnich lat. Układ ten, poprzez połączenie stacji Ostrów z pozostałymi punktami węzłowymi sieci o napięciu 400 kV (stacje: Pasikurowice, Plewiska i Rogowiec), stał się jednym z głównych układów w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Jest zarazem zgodny z realizacją zaleceń związanych z przyłączeniem polskiego systemu elektroenergetycznego do zachodnioeuropejskiego UCTE.

Linia Ostrów – Rogowiec/Trębaczew umożliwia:

  • poprawę niezawodności KSE,

  • zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz osiągnięcie stabilności zasilania zachodniej części Polski,

  • współpracę elektrowni Bełchatów i Bełchatów II z siecią przesyłową,

  • polepszenie współpracy między polskim a międzynarodowym systemem elektroenergetycznym,

  • obniżenie strat mocy w KSE.

Linia składa się z ok. 107 kilometrowego odcinka dwutorowej wiązki trójprzewodowej (3 × AFL-8 350 mm2) napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z dwoma przewodami odgromowymi typu AFL-1,7 70 mm2 oraz przewodem z włóknami światłowodowymi AA/SCS59/25-6.8. Odległości pomiędzy słupami wynoszą od 200 do 540 m. Na terenach leśnych zastosowano słupy nadleśne, dzięki czemu najniższy przewód znajduje się 52 m nad ziemią, co pozwoliło zminimalizować wycinkę do obszaru słupów i tras dojazdowych. Linia dostosowana jest do temperatury + 80ºC.

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zamówienie składało się z dwóch etapów:

ETAP I: Uzyskanie praw do terenu, niezbędnych zezwoleń oraz budowę linii metodą „pod klucz”, łącznie z dostawą materiałów.

ETAP II: Dziesięcioletnia eksploatacja wybudowanej linii.

Czas na zrealizowanie przedsięwzięcia podzielono na dwa okresy dwuletnie. Pierwszy okres to przygotowania formalnoprawne, a drugi prace budowlane. Mimo napotkanych trudności, przede wszystkim pod względem spraw formalnoprawnych, inwestycję zakończono zgodnie z terminem w latach 2004–2009.