Realizacje

Rozbudowa stacji 400/110 kV Dobrzeń

Stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Dobrzeń zlokalizowana jest w województwie opolskim. Jest jednym z najważniejszych elementów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Korzyści z modernizacji stacji:

 • przyłączenie wyprowadzanej mocy z nowych bloków 5 i 6 (2×900MW) Elektrowni Opole,

 • wprowadzenie do rozdzielni 400 kV dwutorowej linii 400 kV Dobrzeń-Pasikurowice/Wrocław (wybudowanej przez ELBUD Katowice),

 • wprowadzenie do rozdzielni 110 kV planowanych linii 110 kV: Dobrzeń-Gracze, Dobrzeń-Hermanowice 2, Dobrzeń-FW Bąków II i zasilanie potrzeb ogólnych bloków,

 • wzmocnienie i poprawa bezpieczeństwa pracy sieci w południowej części kraju,

 • zmniejszona emisja hałasu.

Modernizacja stacji Dobrzeń w zakresie rozdzielni 400 kV będzie polegała na wymianie wyeksploatowanej aparatury pierwotnej rozdzielni 400, wykonaniu nowych obwodów wtórnych i pomocniczych , wykonaniu remontu oraz dostosowaniu do nowych jednostek autotransformatorów istniejących stanowisk transformatorów mocy oraz na dostosowaniu rozdzielni do aktualnych standardów PSE S.A.

Zakres prac związany z rozdzielnią 110 kV będzie obejmował całkowity demontaż istniejącej napowietrznej rozdzielni, budowę nowego budynku stacyjnego wraz z przynależną infrastrukturą, montaż rozdzielnicy wnętrzowej izolowanej gazem (GIS), budowie odcinków kabli WN, którą połączą istniejące linie napowietrzne z rozdzielnicą wnętrzową.

W ramach realizacji zadania zostaną również dostarczone i uruchomione kompletne potrzeby własne stacji wraz rozdzielnicą średniego napięcia i transformatorami potrzeb własnych.

Zmodernizowane i znacznie rozbudowane zostaną również urządzenia telekomunikacji, zabudowany i uruchomiony zostanie kompletny System Ochrony Technicznej obiektu.

Wraz z realizacją prac dostarczone i uruchomiane będą urządzenia automatyki stacyjnej współpracujące z istniejącymi i nowymi liniami blokowymi Elektrowni Opole oraz System Sterowania i Nadzoru wraz z implementacją w dyspozytorskich ośrodkach nadzoru.

Zadanie obejmuje również swym zakresem prace na drugich końcach linii 400kV tj. W stacji Wrocław, Pasikurowice, Wielopole, Trębaczew oraz stacji Albrechtice w Republice Czeskiej.

Prace związane z rozbudową stacji są realizowane wieloetapowo.

Rozdzielnia 400 kV:

 1. demontaż istniejących konstrukcji i aparatury na rozdzielni 400 kV w gałęziach 4, 5, 6, 7, 8 (w tym urządzeń po rozdzielni 220 kV),

 2. wybudowanie nowej gałęzi nr 4 dla przyłączenia nowej linii blokowej LB5 i linii 400 kV Pasikurowice 2,

 3. wybudowanie nowej gałęzi nr 7 dla przyłączenia linii blokowej LB4 i linii 400 kV Wrocław

 4. wymianę wyłączników w gałęziach 2, 3, 9, 10 wraz obwodami wtórnymi
  i pomocniczymi

 5. wzmocnienie istniejących konstrukcji i fundamentów wraz z malowaniem w celu dostosowania do odpowiedniego prądu zwarciowego,

 6. modernizację stanowisk transformatorów

Rozdzielnia 110 kV:

 1. częściowy demontaż istniejącej rozdzielni 110 kV w celu uwolnienia terenu dla budowy budynku rozdzielni 110 kV GIS (w układzie trójsystemowym, w wymiarze 30 pól,
  z rezerwą miejsca w budynku GIS dla 4 dodatkowych pól,

 2. montaż rozdzielnicy izolowanej gazem GIS, kompletnych obwodów wtórnych
  i pomocniczych, urządzeń telekomunikacji,

 3. wykonanie nowych stanowisk słupów 110kV zlokalizowanych na terenie istniejącej rozdzielni 110 kV dla podłączenia autotransformatora AT1,

 4. sukcesywny demontaż napowietrznej rozdzielni 110 kV,

 5. wykonanie połączeń kablowych między rozdzielnią 110 kV a bramkami istniejących linii 110 kV oraz wykonanie połączenia kablowego pomiędzy rozdzielnią 110 kV GIS
  a autotransformatorem AT-2,

 6. wykonanie stanowisk ograniczników przepięć przy bramkach krańcowych 110 kV,

 7. budowa kompletnej infrastruktury na terenie rozdzielni 110kV.

Realizacja wszelkich spraw formalnych i prawnych niezbędnych do realizacji inwestycji,
w tym uzyskanie wszystkich pozwoleń i decyzji wymaganych prawem rozpoczęte zostały w kwietniu 2015 roku, natomiast prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 2015 roku.

Na dzień dzisiejszy zadanie jest realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.