Aktualności

Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Miłosna

Zamówienie obejmuje:

 

 1. Wycinkę drzew i wykonanie makroniwelacji terenu pod rozbudowę rozdzielni 400 kV.
 2. Przebudowę ogrodzenia i rowu opaskowego stacji.
 3. Budowę nowego budynku technologicznego rozdzielni 400 kV (pawilonu technologicznego

„A”)

 1. Budowę budynku rozdzielni 15 kV wraz z liniami kablowymi 15 kV.
 2. Rozbudowę napowietrznej rozdzielni 400 kV do 15 pól połączonych dwoma systemami szyn

zbiorczych, sekcjonowanymi wyłącznikowymi modułami MTS (Mixed Technology

Switchgear) oraz z dwiema niezależnymi szynami obejściowymi obsługiwanymi za pomocą

dwóch sprzęgieł porzeczno-obejściowych (szyna obejściowa A i sprzęgło poprzecznoobejściowe

A od strony wprowadzonych linii oraz szyna obejściowa B i sprzęgło poprzecznoobejściowe

B od strony transformatorów).

 1. Wymianę wyeksploatowanej aparatury 400 kV i konstrukcji – w polach rozdzielni 400 kV

wymienione zostaną wyeksploatowane aparaty oraz konstrukcje wraz fundamentami nie

spełniające wymagań standardów PSE S.A.

 1. Budowa tymczasowych napowietrznych mostów 400 kV w podziałkach polowych 4 (2) i 11

(8), 14 (11).

 1. Przebudowę przęsła zerowego pomiędzy słupem krańcowym i projektowana bramką linii

400 kV Mościska.

 1. Budowę dwóch odcinków linii kablowych 400 kV celem wykonania przeplotu, na przedpolu

stacji, linii 400 kV kierunek Mościska i Kozienice Tor 2 (linia ujęta w odrębnym zadaniu)

oraz ich docelowego wprowadzenia na przebudowany układ rozdzielni.

 1. Rozbiórkę części rozdzielni 220 kV w zakresie pól nr 8, 9, 10 oraz na pozostałej części

rozdzielni budowa pola pomiarów napięcia systemów w polu nr 7 i pola liniowego nr 2.

 1. Przebudowę wprowadzenia linii 220 kV kierunek Ostrołęka obejmującego rozbiórkę

napowietrznego przęsła 1-BR oraz budowę linii kablowej 220 kV pomiędzy istniejącym

słupem nr 1, a wybudowanym polem nr 2 (wraz z dwoma kompletami głowic kablowych

i ograniczników przepięć na jej krańcach) wraz ze zmianą wprowadzenia OPGW.

 1. Budowę koniecznej infrastruktury (drogi, stanowisko odstawcze autotransformatora, instalacje

odwodnienia i drenażu, kanały kablowe, oświetlenie terenu itp.).

 1. Budowę ogrodzenia dla nowego terenu rozdzielni 400 kV oraz nowego układu rozdzielni

220 kV.