Aktualności

Konkursu ofert na sprzedaż pojazdów samochodowych i maszyn:

25.05.2017 r.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD w Katowicach Spółka z o.o., zwane dalej Sprzedającym, ogłasza wszczęcie z dniem 29 maja 2017 roku, postępowania konkursowego, w formie pisemnego konkursu ofert na sprzedaż niżej wymienionych pojazdów samochodowych i maszyn:   

  1. Samochód terenowy UAZ Hunter VIN XTT31519560524907; rok budowy 2006; silnik iskrowy; napęd 4x4; cena wywołania brutto 8700,0 zł
  2. Samochód ciężarowy STEYR, uniwersalny z żurawiem; VIN 14917077789, rok budowy 1986; silnik z zapłonem samoczynnym; napęd 6x6; cena wywołania brutto 24300,0 zł
  3. Samochód ciężarowy STEYR; uniwersalny z żurawiem; VIN VAN2628YY41YY1675, rok budowy 1989; silnik z zapłonem samoczynnym; napęd 6x4; cena wywołania brutto 29800,0 zŁ
  4. Samochód ciężarowy Lublin 3352 uniwersalny; VIN SUL335211T0012660, rok budowy 1996; napęd 4x2; cena wywołania brutto 4600,0 zł
  5. Samochód osobowy Opel Astra III; VIN WOLOAHL4865114708; rok budowy 2006; silnik iskrowy 1,6 dcm; cena wywołania brutto 5100,0 zł
  6. Samochód osobowy Skoda Fabia, VIN TMBJC46Y143951215; rok budowy 2003; silnik iskrowy 1400 cm3, cena wywołania brutto 3000,0 zł
  7. Samochód osobowy Skoda Fabia, VIN TMBPC46Y744125280; rok budowy 2004; silnik iskrowy 1400 cm3, cena wywołania brutto 2900,0 zł
  8. Samochód specjalny Tatra 815 MPT 27m; VIN 41651138; rok budowy 1986; silnik o zapłonie samoczynnym; napęd 6x6; cena wywołania brutto 23300,0 zł
  9. Żuraw samochodowy Star 266-DUT 0082; VIN SUS0266BDS0025832; rok budowy 1995; silnik o zapłonie samoczynnym; napęd 6x6, cena wywołania brutto 29100,0 zł10.Koparka gąsienicowa K 611 Waryński; nr fab. 2766; rok budowy 1989; silnik o zapłonie samoczynnym, pojemność łyżki 0,6 m3; cena wywołania brutto 34200,0 zł
  10. Koparka gąsienicowa K 611 Waryński; nr fab. 2766; rok budowy 1989; silnik o zapłonie samoczynnym, pojemność łyżki 0,6 m3; cena wywołania brutto 34200,0 zł

 

 

Zal. Nr 1 - REGULAMIN konkursu ofert na sprzedaż pojazdów samochodowych i maszyn

1.  Oferty pisemne należy składać w zamkniętej kopercie, w Sekretariacie Zarządu w siedzibie Firmy, tj.: w Katowicach przy ulicy Ks. bpa. Herberta Bednorza 19, 40-382 Katowice, lub przesłać pocztą na w/w. adres Sprzedającego, do dnia 10 czerwca 2017 roku, z dopiskiem na kopercie:

„ Konkurs ofert przetargowych pojazdów i maszyn”

2. Za datę złożenia oferty uznaje się datę jej wpływu do siedziby Sprzedającego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Oferta pisemna powinna zawierać:

- Imię, nazwisko oraz adres oferenta lub w przypadku podmiotów gospodarczych nazwę (Firmę), siedzibę oferenta praz numer NIP i REGON

- Cenę brutto oferowaną za wybrany przedmiot konkursu ofert,

- Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się on ze stanem pojazdu/ maszyny, będącego przedmiotem konkursu.

4. Pojazdy będące przedmiotem konkursu, można oglądać od dnia następnego po ukazaniu się ogłoszenia prasowego w sprawie konkursu ofert do dnia poprzedzającego termin składania ofert, w siedzibie Firmy, w dni robocze w godzinach od 8°° do 14°° - po umówieniu telefonicznym. Do wglądu oferenta dokumentacja zakupu i serwisowa pojazdu. W sprawie oględzin pojazdu oraz uzyskania bliższych informacji, w tym również informacji dotyczących stanu technicznego pojazdów, należy kontaktować się z Działem Transportu Firmy, w Katowicach przy ul. Roździeńskiej 1B, nr tel. (32) 6065730 lub 500114437, w godzinach pomiędzy 7:30 a 15:00.

5 Ogłoszenie o sprzedaży ukaże się również na portalu samochodowym OTOMOTO.PL oraz na stronie internetowej www.elbud.katowice.pl w zakładce „aktualności”.

6 Uczestnicy konkursu składają ofertę zgodnie z wymaganiami Regulaminu Konkursu. Niezłożenie wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentacji i oferty niepełnej stanowi podstawę do odrzucenia oferty bez dalszej jej analizy.

7 Otwarcie złożonych ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty cenowej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od dnia ustalonego, jako termin składania ofert.

8 Wpłatę za nabyty pojazd należy dokonać w ciągu trzech dni od powiadomienia osoby/firmy, która złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową, na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury VAT.

9 Dowód wpłaty/przelewu należy przedstawić Sprzedającemu, przed protokolarnym przekazaniem nabytego pojazdu. Wydanie pojazdu nabywcy może nastąpić dopiero po wpływie kwoty nabycia pojazdu na rachunek bankowy Sprzedającego.

10 Sprzedający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego bez jego rozstrzygnięcia oraz bez podania przyczyn.

11 Pojazdy będące przedmiotem postępowania konkursowego nie mogą zostać sprzedane za kwotę mniejszą niż cena wywołania brutto – podatkiem VAT, która to kwota została ustalona przez biegłego rzeczoznawcę, jako wartość rynkowa pojazdu.

12 Szczegółowe ogłoszenie zawierające informacje techniczne o sprzedawanych pojazdach, wraz ze zdjęciami znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego www.elbudkatowice.pl w zakładce aktualności. Na wymienionej stronie internetowej zamieszczeniu podlega również niniejszy Regulamin konkursu.

 

 Zał. Nr 2 - OŚWIADCZENIE

Konkurs na sprzedaż samochodu / maszyny……………………………………………………Nr VIN……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nabywca (imię i nazwisko lub nazwa firmy).……………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP, REGON, ( jeśli dotyczy) lub nr dowodu osobistego w przypadku osób fizycznych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Nabywcy lub adres siedziby firmy ( ulica, kod, miejscowość)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dane kontaktowe ( telefon, faks, e-mail)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do podpisania protokołu odbioru samochodu i faktury VAT oraz stanowisko pracownika w przypadku, gdy Nabywcą jest osoba prawna

Przystępując do udziału w konkursie na sprzedaż samochodu / maszyny:…………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………Numer…………………………., Rok produkcji………………..   Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z regulaminem konkursu oraz wszystkimi jego załącznikami i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

2. Zapoznałem się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu będącego przedmiotem konkursu i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

3. W przypadku wygrania konkursu zobowiązuje się do odbioru faktury VAT i w ciągu trzech dni dokonać zapłaty kwoty brutto na wskazany rachunek bankowy Sprzedającego oraz odebrać samochód na podstawie protokołu przekazania

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Imię, nazwisko, podpis (oraz pieczęć w przypadku podmiotów gospodarczych) nabywcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

 

………………………………………………………

Pieczęć firmowa (w przypadku podmiotów gospodarczych)

biuro kreatywne monolab
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2012 Elbud Katowice Sp. z o.o.